තිඹිරිගස්යාය කොට්ඨාශයේ ජනගහනය පිළිබඳ තොරතුරු

අනුඅංකය

ග්‍රාමනිලධාරිකොට්ඨාශය

මුළුජනගහනය

ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය

පිරිමි

ගැහැනු

1

කුරුඳුවත්ත

9,873

4,856

5,017

2

කුප්පියාවත්තනැගෙනහිර

10,544

5,499

5,045

3

කුප්පියාවත්තබටහිර

7,046

3,556

3,490

4

බොරැල්ලඋතුර

21,078

13,472

7,606

5

බොරැල්ලදකුණ

4,910

2,460

2,450

6

වනාතමුල්ල

17,313

8,536

8,777

7

දෙමටගොඩ

18,540

9,359

9,181

8

කොල්ලුපිටිය

6,618

3,506

3,112

9

බම්බලපිටිය

7,525

3,615

3,910

10

මිලාගිරිය

7,384

3,224

4,160

11

හැව්ලොක්ටවුම

7,439

3,476

3,963

12

වැල්ලවත්තදකුණ

10,753

5,058

5,695

13

වැල්ලවත්තඋතුර

14,784

7,054

7,730

14

තිඹිරිගස්යාය

12,631

6,024

6,607

15

නාරාහේන්පිට

11,062

5,519

5,543

16

කිරුළ

20,249

9,693

10,556

17

කිරුළපන

17,705

8,767

8,938

18

ගෝතමීපුර

6,448

3,200

3,248

19

පාමන්කඩනැගෙනහිර

12,309

6,111

6,198

20

පාමන්කඩබටහිර

12,628

5,784

6,844

එකතුව

236,839

118,769

118,070

{/sliders}

News & Events

Scroll To Top