තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 08 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්කාර්යාලීය 2 වන මහල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් , කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් , සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් දෙපල , සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) , වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරින් ප්‍රජා නායකයින් හා  තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්   ‍කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, හා කැඳවීම් ලත් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.

bathi gee 2018 වසරේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් බොරැල්ල ශ්‍රි ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ බැති ගී කණ්ඩායම , කොළඹ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාලිගාවත්ත ශ්‍රි සුගතානන්ද දහම් පාසැල් උත්සවයේ දී සිය බැති ගීය ඉදිරිපත් කරන ලදි.

News & Events

Scroll To Top