Divisional Secretary

Mrs.Priyantha Dissanayaka
Tel : 011-2369575 / 071-8179860            Fax:011-2369576

Asst. Divisional Secretary

Mrs. H.A.V.K. Palansuriya
Tel : 011-2369867/ 0774406492
 

Asst. Divisional Secretary

Mr.K.H.M.Sajith P. Kasthurisinghe
Tel : 011-2501258 / 0713158978

Accountant (Paying)

Mrs.R.G.Thakshila Priyadarshani Yatawara
Tel : 011-2505721 / 0772310599

Accountant (Pension)

Mr.T.Prebaharan
Tel : 011-2501153 / 0776581987

Assistant Director (Planning)

Mrs. K.C.D.Serasundara
Tel : 011-2581387 / 0702400770

Administrative Officer

Tel : 011-2369238

Administrative Officer (Grama Niladhari)

Mr. Sudath Samanpriya
Tel : 011-3050160 / 0718284844  

Additional District Registrar

MRS.J.C.Lokuhapuarachchi
Tel : 011-2588624 /0719900795

News & Events

Scroll To Top