කාර්යාල නිලධාරින්ගේ මානසික ආතතිය අවම කර රැකියා තෘප්තිය ඇති කරමින් වඩාත් කාර්යක්ෂමතා රාජ්‍ය සේවයක් අපේක්ෂාවෙන් ඔවුන් සඳහා සංගිතමය රසවින්දන වැඩ සටහනක් පවත්වන ලදි. ප්‍රවීන සංගිතාචාර්ය රෝහණ විරසිංහ මහතා ඇතුළු සංගිත කණ්ඩායම සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදි. 2018.07.09 දින ප.ව. 1.00 සිට 4.00 දක්වා වැඩසටහන පවත්වන ලදි.

News & Events

28
ஆக2017
තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

28
ஆக2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top