තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි මස 23 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපතිනි ගරු කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් , කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් , සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් දෙපල , සහකාර අධ්‍යක්ෂ ක්‍රම සම්පාදන , තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්   ‍කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් ලත් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.

 

News & Events

28
ஆக2017

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

28
ஆக2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top