තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 08 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්කාර්යාලීය 2 වන මහල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් , කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් , සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් දෙපල , සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) , වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරින් ප්‍රජා නායකයින් හා  තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම්   ‍කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, හා කැඳවීම් ලත් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.

 

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top