තිඹිරිගස්යාය ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලය පිහිටා ඇති පරිශ්‍රෙය්හි ඉඳිකිරිම් කටයුතු සිදු කරන නිසා ස්ථාවර දුරකථන දැනට ක්‍රියාවිරහිත තත්වයෙන් පසුවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. 

කාර්යාලයේ නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ගත හැකි ජංගම දුරකථන අංක පහත දැත්වේ. 

 

 නිලධාරින්ගේ දුරකථන නාමාවලිය 

News & Events

28
Aug2017

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දුරකථන නාමාවලිය

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලය පිහිටා ඇති පරිශ්‍රෙය්හි...

Scroll To Top